Van collectie tot connectie

De bibliotheek stimuleert het delen van informatie, kennis en leesplezier door haar lezers en anderen in haar omgeving te betrekken bij de programmering en de collectie. Dat doen we in de vestigingen maar ook in de wijken en dorpen:

• de bibliotheek stimuleert lezen en (het delen van) leesplezier.
• de bibliotheek speelt een actieve rol in het bevorderen van het delen van informatie, het kennismaken met nieuwe informatie en het ontstaan van (nieuwe) ideeën.
• de bibliotheek vormt haar kernvestigingen om tot moderne lees- en leercentra;doelmatig en toekomstbestendig.
• de bibliotheek biedt collectie en programma’s aan op andere plaatsen dan een bibliotheekvestiging.

Doelstelling Bibliotheek West-Brabant

Doelstelling
Stichting Bibliotheek West-Brabant stelt zich ten doel:
• het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorzieningen in het verzorgingsgebied, omvattende de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.
• het opstarten en in stand houden van centra voor kennis, cultuur, educatie en informatie,
• en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimte zin van het woord, een en ander zonder winstoogmerk.

Stichting Bibliotheek West-Brabant tracht haar doel te bereiken door:
• het ontwikkelen, in stand houden en beheren van een openbaar bibliotheeksysteem en kenniscentra gericht op bereikbaarheid voor alle gebruikers en met een professionele personele bezetting;
• dienstverlening aan gebruikers door middel van opbouw en beheer van een collectie, het uitlenen van media en het geven van voorlichting en informatie;
• het leggen van contacten met maatschappelijke, educatieve en culturele organisaties, die behulpzaam kunnen zijn bij de uitbreiding en intensivering van de dienstverlening aan het publiek;
• voorts al hetgeen te doen dat tot verwezenlijking van de doelstelling zal bijdragen.

Focus op jeugd

Uitgangspunt is om kinderen te verleiden elke dag te lezen en dan het liefst minimaal 15 minuten, mét plezier. Dit doet Bibliotheek West-brabant door:


• deel te nemen aan netwerken die taal-, lees-, media- en cultuureducatie bevorderen.
• instellingen te adviseren hoe ze lees bevordering in de praktijk kunnen toepassen.
• programma’s aan te bieden om het onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen te bevorderen met literatuur als basis.
• programma’s aan te bieden om kinderen mediawijzer te maken.
• kinderen, ouders en professionals uit te nodigen mee te denken en te programmeren.
• het aanbieden van een uitdagende collectie en het inzetten van een professionele leesconsulent van de bibliotheek bij het
ondersteunen van het leesonderwijs.
• 100% van de jeugd in alle wijken en kernen te bereiken.

Jaarverslag en jaarrekening

Privacymissie en privacyverklaring Bibliotheek West-Brabant

Privacymissie

Bibliotheek West-Brabant ondersteunt en faciliteert inwoners in hun persoonlijke ontwikkeling waardoor zij zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat doet zij door een bijdrage te leveren aan het versterken van vaardigheden als lezen, mediawijsheid en informatie- en kennisverwerving.

Bibliotheek West-Brabant verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat je vertrouwen hebt in onze organisatie rondom al onze diensten en producten. De regels over het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

Privacyverklaringen:

Een leven lang leren

De bibliotheek stimuleert een leven lang leren op verschillende manieren, onder andere door:

• de rol in te vullen van inspirator en facilitator. Andere partijen nemen het daadwerkelijke lesgeven op zich.
• deel te nemen aan lokale netwerken op het gebied van een leven lang leren (niet formele educatie) en het aanbod te bundelen om dit ook via de bibliotheek aan te kunnen bieden.
• te fungeren als wegwijzer.
• het stimuleren van en deelnemen aan relevante lokale en regionale netwerken t.b.v. de aanpak laaggeletterdheid (Taal & Leven West-Brabant en Taalnetwerk West-Brabant). Zo bieden we mensen, door cursussen in de bibliotheek, een laagdrempelige eerste stap in de richting van formele educatie.
• programma’s aan te bieden om mediavaardigheid voor volwassenen te bevorderen.

Algemene informatie

Statutaire naam
Stichting Bibliotheek West-Brabant

Contactgegevens
Markt 54a, 4701 PH Roosendaal
Postbus 259, 4700 AG Roosendaal
0165 - 55 20 80
info@bibliotheekwb.nl

KvK
41102112

BTW
NL 002867552B01

Algemeen directeur-bestuurder
Mevrouw F.D. Assink – Aben

Raad van Toezicht
De heer J. van Gisteren, Voorzitter
De heer P. de Koning
Mevrouw E. Korteweg
Mevrouw C. van der Poel
De heer W. Reinders
De heer R. Suijkerbuijk

Beloningsbeleid
CAO Openbare bibliotheken