Door coronamaatregelen zijn wij minimaal tot en met 26 mei gesloten, maar de AfhaalBieb is open. Kijk hier voor de openingstijden!
LET OP: De AfhaalBieb is gesloten op  Hemelvaartsdag : donderdag 13 mei en tweede Pinksterdag: maandag 24 mei.


Online kun je blijven lezen via www.onlinebibliotheek.nl en blijven leren via onze online activiteiten. Kijk hier voor de Corona maatregelen.

Van collectie tot connectie

De bibliotheek stimuleert het delen van informatie, kennis en leesplezier door haar lezers en anderen in haar omgeving te betrekken bij de programmering en de collectie. Dat doen we in de vestigingen maar ook in de wijken en dorpen:

• de bibliotheek stimuleert lezen en (het delen van) leesplezier.
• de bibliotheek speelt een actieve rol in het bevorderen van het delen van informatie, het kennismaken met nieuwe informatie en het ontstaan van (nieuwe) ideeën.
• de bibliotheek vormt haar kernvestigingen om tot moderne lees- en leercentra;doelmatig en toekomstbestendig.
• de bibliotheek biedt collectie en programma’s aan op andere plaatsen dan een bibliotheekvestiging.

Doelstelling Bibliotheek West-Brabant

Doelstelling (bron: statuten)

Stichting Bibliotheek West-Brabant stelt zich ten doel:

a. het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorzieningen in het
verzorgingsgebied, omvattende de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge,
Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

b. het opstarten en in stand houden van centra voor kennis, cultuur, educatie
en informatie en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord, een en ander zonder winstoogmerk.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Missie
Bibliotheek West-Brabant ondersteunt en faciliteert inwoners in hun
persoonlijke ontwikkeling waardoor zij zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat doet zij door een bijdrage te leveren aan het versterken van vaardigheden als lezen, mediawijsheid en informatie- en kennisverwerving.

Visie
Bibliotheek West-Brabant wil de vernieuwingskracht van de bibliotheek versterken om zo toegevoegde waarde te kunnen bieden aan inwoners en de samenleving in lijn met de vijf wettelijke functies van de bibliotheek.

Wat willen we in 2020 bereiken?
- Aandacht voor effecten (de bieb levert waarde);
- Marketing & Communicatie voor verhaal van de bieb;
- Onderzoek en inzicht doelgroepen, creëren nieuw aanbod;
- Zicht op klanten, partners en netwerken
(Maatschappelijk) ondernemen.

Focus op jeugd

Uitgangspunt is om kinderen te verleiden elke dag te lezen en dan het liefst minimaal 15 minuten, mét plezier. Dit doet Bibliotheek West-Brabant door:


• deel te nemen aan netwerken die taal-, lees-, media- en cultuureducatie bevorderen.
• instellingen te adviseren hoe ze lees bevordering in de praktijk kunnen toepassen.
• programma’s aan te bieden om het onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen te bevorderen met literatuur als basis.
• programma’s aan te bieden om kinderen mediawijzer te maken.
• kinderen, ouders en professionals uit te nodigen mee te denken en te programmeren.
• het aanbieden van een uitdagende collectie en het inzetten van een professionele leesconsulent van de bibliotheek bij het
ondersteunen van het leesonderwijs.
• 100% van de jeugd in alle wijken en kernen te bereiken.

Jaarverslag en jaarrekening

Privacymissie en privacyverklaring Bibliotheek West-Brabant

Privacymissie

Bibliotheek West-Brabant ondersteunt en faciliteert inwoners in hun persoonlijke ontwikkeling waardoor zij zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat doet zij door een bijdrage te leveren aan het versterken van vaardigheden als lezen, mediawijsheid en informatie- en kennisverwerving.

Bibliotheek West-Brabant verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat je vertrouwen hebt in onze organisatie rondom al onze diensten en producten. De regels over het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

Privacyverklaringen:

Een leven lang leren

De bibliotheek stimuleert een leven lang leren op verschillende manieren, onder andere door:

• de rol in te vullen van inspirator en facilitator. Andere partijen nemen het daadwerkelijke lesgeven op zich.
• deel te nemen aan lokale netwerken op het gebied van een leven lang leren (niet formele educatie) en het aanbod te bundelen om dit ook via de bibliotheek aan te kunnen bieden.
• te fungeren als wegwijzer.
• het stimuleren van en deelnemen aan relevante lokale en regionale netwerken t.b.v. de aanpak laaggeletterdheid (Taal & Leven West-Brabant en Taalnetwerk West-Brabant). Zo bieden we mensen, door cursussen in de bibliotheek, een laagdrempelige eerste stap in de richting van formele educatie.
• programma’s aan te bieden om mediavaardigheid voor volwassenen te bevorderen.

Algemene informatie

Statutaire naam
Stichting Bibliotheek West-Brabant

Contactgegevens
Markt 54a, 4701 PH Roosendaal
Postbus 259, 4700 AG Roosendaal
0165 - 55 20 80
info@bibliotheekwb.nl

KvK
41102112

BTW
NL 002867552B01

Algemeen directeur-bestuurder
Mevr. R. (Roos) Herman MBA

Raad van Toezicht
De heer P. de Koning, voorzitter
Mevrouw E. Korteweg
Mevrouw C. van der Poel, lid
De heer W. Reinders, lid
De heer R. Suijkerbuijk, lid

Beloningsbeleid
De CAO Openbare bibliotheken wordt gehanteerd.
Raad van Toezicht: de leden ontvangen een vrijwilligersvergoeding.