Algemene voorwaarden en huisregels | Bibliotheek West-Brabant

De bepalingen in de algemene voorwaarden en huisregels zijn geldig voor alle bezoekers en leden van alle vestigingen van de Bibliotheek West-Brabant.

Toegang

 1. De bibliotheek is tijdens openingstijden toegankelijk voor iedereen.     
 2. Je mag geen dieren mee naar binnen nemen. Een hulphond mag jouw vanzelfsprekend wel begeleiden.   
 3. Je bent welkom om boeken, kranten en tijdschriften te lezen, informatie op te zoeken of om te studeren en werken.     
 4. Je kunt ook gebruikmaken van aanwezige databanken, computers en internet.     
 5. Wil je materialen lenen? Dan heb je een geldige bibliotheekpas nodig.   
 6. Als je de voorwaarden of huisregels overtreedt, kan jou de toegang tot de bibliotheek en het gebruik van haar diensten worden ontzegd door de directeur-bestuurder of haar vervanger.

Huisregels

 1. De bibliotheek is toegankelijk voor iedereen: mét en zonder (zichtbare) functiebeperking.
 2. Voel je vrij om hulp(middelen) mee te nemen of te vragen.
 3. Hulp- en geleidehonden zijn van harte welkom.
 4. Wees lief voor elkaar.
 5. Veel bezoekers komen om te lezen, leren of te werken. Zoek voor luide (telefoon)gesprekken een apart plekje op. En luister muziek met oortjes in.
 6. Behandel elkaar en ook alle spullen met respect.
 7. Je mag niet roken en geen drugs of alcohol meenemen in de bibliotheek, logisch toch.
 8. Heb je een vraag, spreek ons vooral aan. We helpen je graag!
 9. Als de bibliotheek onderdeel is van een multifunctioneel gebouw kunnen aanvullend nog andere huisregels gelden.

Regels voor computergebruik

 1. In de bibliotheek kun je gebruikmaken van gratis WiFi.   
 2. Het gebruikmaken van computer- en internetvoorzieningen is voor eigen risico.   
 3. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade aan apparatuur of het verlies van gegevens.   
 4. Let altijd op als je persoonlijke en/of gevoelige gegevens invoert op de computer. Je maakt gebruik van een computer in een publieke ruimte.
 5. Je mag geen pornografische, fascistische, racistische en andere aanstootgevende informatie raadplegen, publiceren, uploaden en/of verspreiden.   
 6. Het geluid aanzetten van een publiekscomputer mag. Gebruik dan altijd een eigen hoofdtelefoon.     
 7. Vergeet niet uit te loggen bij het verlaten van de computer. Na uitloggen worden alle geopende bestanden gewist.

Privacy

 1. De bibliotheek is verantwoordelijk voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de privacyverklaring.    
 2. Tijdens onze activiteiten maken we foto's en/of filmpjes.     
  Voor kinderen tot 16 jaar geef je als ouder/verzorger al dan niet toestemming bij inschrijving voor de activiteit.
  Willen jij en/of jouw kind(eren) liever niet in beeld? Geef dit dan aan één van onze medewerkers door tijdens de activiteiten.   
  Wil je achteraf jouw toestemming intrekken? Mail dan naar info@bibliotheekwb.nl.

Lidmaatschap

 1. Een bibliotheekpas wordt alleen verstrekt na legitimatie. Als legitimatiebewijs wordt geaccepteerd: rijbewijs, (niet-Nederlands) paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning.
 2. Deze pas is geldig in alle bibliotheekvestigingen van de Bibliotheek West-Brabant.
 3. Kinderen tot 16 jaar hebben toestemming van hun ouders/verzorgers nodig om lid te worden. Er dient ook een ouder/verzorger bij aanmelding aanwezig te zijn. De bibliotheekpas is één jaar geldig vanaf de datum van inschrijven. Daarna wordt het jaarlidmaatschap stilzwijgend omgezet in een lidmaatschap voor onbepaalde tijd.
 4. Het (eerste) jaarabonnement is niet tussentijds opzegbaar. Na een jaar wordt jouw jaarlidmaatschap omgezet in een lidmaatschap voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn daarvan is één maand.
 5. Tijdens het eerste jaar kun je je abonnement niet opzeggen, maar wel van abonnementsvorm wijzigen. Restitutie vindt alleen per bank plaats, er wordt géén contant geld teruggegeven. Eventuele bijbetalingen kunnen via de bank overgemaakt worden.
 6. Je kunt jouw abonnement beëindigen door persoonlijk bij een vestiging op te zeggen of door dit telefonisch, via de mail of schriftelijk door te geven.
 7. Bij tussentijdse opzegging wordt het abonnementsgeld vanaf de opzegdatum + de opzegtermijn van 1 maand tot aan het einde van het jaarabonnement terugbetaald. Restitutie vindt alleen per bank plaats, er wordt géén contant geld teruggegeven.
 8. Pashouders verlengen hun lidmaatschap door het betalen van de jaarlijkse contributie. De bibliotheek stuurt daarvoor een contributiebrief. De betaling via Ideal of automatisch incasso. Je kunt daarvoor een machtigingskaart aanvragen bij de klantenservice.
 9. Je kunt t.b.v. de contributie gebruikmaken van automatische incasso. Het incassanten ID van de Bibliotheek West-Brabant is NL65ZZZ411021120000.
 10. Wijziging van de contributietarieven wordt tenminste één maand van tevoren bekend gemaakt.
 11. Leners die als zodanig staan ingeschreven bij een andere Nederlandse Openbare Bibliotheek kunnen zich, tegen overlegging van hun geldige lenerspas, laten inschrijven als gastlener (alleen de bij gastlenen aangesloten bibliotheken). Over de termijn waarover elders contributie is betaald, wordt geen contributie geheven. Het reglement van de Bibliotheek West-Brabant is ook van toepassing op gastleners.
 12. De bibliotheekpas is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden; het is de pashouder niet toegestaan geleende materialen aan derden uit te lenen.
 13. Verandering van adres en persoonsgegevens en verlies/diefstal/beschadiging van de bibliotheekpas dien je onmiddellijk te melden. De houder van de pas is verantwoordelijk voor het met die pas geleende materialen en hij of zij is aansprakelijk voor eventuele kosten.
 14. Bij verlies of wanneer de pas dermate beschadigd is dat uitlenen via de zelfserviceapparatuur niet mogelijk is kan tegen betaling van € 4,00 een vervangende pas worden aangevraagd.
 15. Bij beëindiging van het lidmaatschap is de pashouder gehouden alle verplichtingen na te komen die uit het lidmaatschap voortvloeien.
 16. Het lidmaatschap eindigt door overlijden, door een schriftelijke of mondelinge opzegging door de pashouder of door definitieve ontzegging van de toegang tot de bibliotheek.
 17. Wanneer je online een abonnement afsluit bij de Bibliotheek West-Brabant heb je een bedenktermijn van 14 dagen. De bedenktermijn gaat in op de dag dat je het digitale aanmeldformulier hebt ingediend. Binnen de termijn van 14 dagen kun je de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden door een e-mail te sturen aan ledenadministratie@bibliotheekwb.nl. Vergeet niet hierin jouw lidmaatschapsnummer, naam, geboortedatum en adres te vermelden. Het risico voor het juist en tijdig herroepen van het afgesloten abonnement ligt bij jou. 

Lenen

 1. Er kan alleen met een geldige bibliotheekpas geleend worden.
 2. Lenen met een jeugdpas (tot en met 12 jaar) uit de afdeling volwassenen is niet toegestaan als het te lenen materiaal overduidelijk niet bestemd is voor de pashouder zelf.
 3. De geleende media worden via de uitleen-/inleverapparatuur geregistreerd. Hierbij gelden de computerregistraties als bewijs voor de leen- en inlevertransacties.
 4. De leentermijn van materialen is gekoppeld aan de gekozen abonnementsvorm en de materiaalkeuze.
 5. De leentermijn van media kan verlengd worden via inloggen op www.bibliotheekwb.nl. De maximale uitleentermijn middels verlengingen is 44 weken. De leentermijn kan niet verlengd worden als iemand anders het betreffende materiaal gereserveerd heeft.
 6. Bij overschrijding van de leentermijn wordt geen telaatgeld meer in rekening gebracht.
 7. Indien de lener na twee herinneringen nog in gebreke blijft, ontvangt de lener een factuur waarop de kosten van de geleende media en administratiekosten in rekening worden gebracht. Voor de diverse media hanteert de Bibliotheek West-Brabant standaardprijzen.
 8. De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging en/of verontreiniging die bij het terugbrengen geconstateerd wordt. Indien de geleende media als gevolg van de beschadiging en/of verontreiniging moeten worden vervangen, zullen de vervangingskosten tegen catalogusprijs, inclusief administratiekosten, bij de lener in rekening worden gebracht.
 9. Bij het niet voldoen van de in 7 en 8 genoemde vergoedingen wordt de bibliotheekpas geblokkeerd. Deze blokkade vervalt op het moment dat de pashouder betaald heeft.
 10. De pashouder is aansprakelijk voor alle kosten (waarin begrepen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke) die de bibliotheek maakt wegens het niet of niet tijdig inleveren, beschadigen, verloren gaan of ophalen van het geleende materiaal.
 11. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken van materialen of voor schade ontstaan door het gebruik ervan. 

Reserveringen/aanvragen

Indien media niet beschikbaar zijn dan wel niet in de collectie opgenomen zijn, kun je via de catalogus alle materialen van de Bibliotheek West-Brabant en van andere Nederlandse bibliotheken (tegen betaling) reserveren. Je krijgt bericht als het gereserveerde materiaal voor je klaar ligt of wanneer dit niet te leveren is. De kosten voor het aanvragen worden niet terugbetaald als het gewenste niet geleverd kan worden.
Het verlengen van materialen is niet mogelijk, wanneer deze via een andere Nederlandse bibliotheek zijn gereserveerd.

Geldigheid van de Algemene voorwaarden

 1. Wijziging van de Algemene voorwaarden is voorbehouden.
 2. Wijziging van de Algemene voorwaarden geschiedt door de directeur-bestuurder.
 3. Ingeval van ingrijpende wijziging van de Algemene voorwaarden wordt een aankondiging hierover tenminste één maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging op een duidelijke plaats in de bibliotheek en op haar website bekendgemaakt.
 4. Niet ingrijpende wijzigingen worden periodiek geactualiseerd.
 5. Tot de Algemene voorwaarden wordt gewijzigd, blijven deze voorwaarden geldig, tenzij wettelijke maatregelen één of meerdere artikelen ongeldig maken.
 6. In alle gevallen waarin de Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directeur-bestuurder van de Bibliotheek West-Brabant of degene die hem/haar vervangt.