Privacyverklaring

Meer weten over de privacyverklaring en jouw rechten?

Vanaf 25 mei 2018 beschermen alle EU-landen je privacy volgens de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze wet zorgt ervoor dat je privacy beter wordt beschermd en je meer rechten hebt.
Uiteraard voldoet de Bibliotheek West-Brabant aan de AVG en verwerkt en beveiligt jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Privacymissie en privacyverklaring

Privacymissie
Bibliotheek West-Brabant ondersteunt en faciliteert inwoners in hun persoonlijke ontwikkeling waardoor zij zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat doet zij door een bijdrage te leveren aan het versterken van vaardigheden als lezen, mediawijsheid en informatie- en kennisverwerving.
Bibliotheek West-Brabant verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat je vertrouwen hebt in onze organisatie rondom al onze diensten en producten.
De regels over het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

Privacyverklaring
Wat wij met jouw persoonsgegegens doen en waarom wij dat doen staat in de verkorte en uitgebreide privacyverklaring vermeld.

Verkorte privacyverklaring

Uitgebreide privacyverklaring

Rechten

Welke rechten heb je op basis van de verwerking van persoonsgegevens?
Bibliotheek West-Brabant vindt het belangrijk dat de klant de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen:

  • Het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken via de site www.bibliotheekwb.nl - Inloggen
  • Het recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van jou verwerken niet juist zijn, heb je het recht om deze aan te laten passen. Je kunt het ook zelf aanpassen via www.bibliotheekwb.nl - Inloggen
  • Het recht van verwijdering: als wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;
  • Het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging volgt. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar;
  • Het recht van beperking: je hebt het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken in de periode dat wij bepalen of jouw gegevens onrechtmatig verwerkt zijn, gerectificeerd of verwijderd moeten worden of dat jij bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking;
  • Het recht van dataportabiliteit: op jouw verzoek moeten wij al jouw persoonsgegevens overdragen aan jou of een andere organisatie naar jouw keuze. Je kunt alleen van dit recht gebruik maken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

Verzoek mailen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te beperken, verwijderen of verplaatsen. Vul daarvoor dit aanvraagformulier in en mail het naar info@bibliotheekwb.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, controleren we jouw identiteit.
Bibliotheek West-Brabant reageert uiterlijk binnen een maand op jouw verzoek.